Seznam

Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

PP Domorazské louky

PP Kamenárka

PR Královec

PP Na Čermence

PP Pikritové mandlovce

PP Polštářové lávy

PP Prameny Zrzávky

PR Rybníky v Trnávce

PP Sedlnické sněženky

PP Stříbrné jezírko

PR Suchá Dora

PR Svinec

NPP Šipka

PP Travertinová kaskáda

PP Váňův kámen

PP Vrásový soubor

CHKO POODŘÍ

Základní charakteristika

PR Bartošovický luh

PR Bařiny

PR Bažantula

PR Koryta

PR Kotvice

PP Meandry Staré Odry

NPR Polanská niva

PR Polanský les

PP Pusté nivy

PR Rákosina

Chráněná území

Rybníky v Trnávce

celkový pohled na území

Základní údaje

Název: Rybníky v Trnávce
Typ chráněného území: přírodní rezervace
Katastrální území: Trnávka
Okres: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
Vyhlášeno 2002
Výměra: 14,28 ha

Předmět ochrany

Území rybníků, mokřadů a přirozeně meandrujícího toku, významný biotop zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Popis

Území se nachází v intravilánu obce Trnávka.

 

detail rybníka s populací lakušníku okrouhlého

Květena

Podél vodního toku Trnávky se nacházejí společenstva údolních jasanovo-olšových luhů s převažující olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) s příměsí lip (Tilia spp.) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus).

 

Z hlediska flóry jsou nejvýznamnější rybniční biotopy. Zde se uplatňují okřehkovité rostliny eutrofních a mezotrofních stojatých a mírně tekoucích vod. Dominantním druhem je okřehek menší (Lemna minor) a okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca). Dále jsou zastoupeny v menší míře růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), rákos obecný (Phragmites australis), orobinec širolistý (Typha latifolia), zblochan vodní (Glyceria maxima), rdest kadeřavý (Potamogeton crispus), šťovík přímořský (Rumex maritimus), svízel bahenní (Galium palustre), žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), pryskyřník lítý (Ranunculus sceleratus) a další druhy vázané na vodní prostředí.

 

Nalezneme zde kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a ve velmi silné populaci kriticky ohrožený druh nepukalku plovoucí (Salvinia natans).

 

 

lakušník okrouhlý

kosatec žlutý

Literatura

Weissmannová H. a kol.: Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek X., Praha: AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 2004

 

PŘÍRODNÍ REZERVACE SLOUŽÍ K TRVALÉMU VÝZKUMU A POUČENÍ.

CHOVEJTE SE K PŘÍRODNÍ REZERVACI OHLEDUPLNĚ.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka