Seznam

Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

PP Domorazské louky

PP Kamenárka

PR Královec

PP Na Čermence

PP Pikritové mandlovce

PP Polštářové lávy

PP Prameny Zrzávky

PR Rybníky v Trnávce

PP Sedlnické sněženky

PP Stříbrné jezírko

PR Suchá Dora

PR Svinec

NPP Šipka

PP Travertinová kaskáda

PP Váňův kámen

PP Vrásový soubor

CHKO POODŘÍ

Základní charakteristika

PR Bartošovický luh

PR Bařiny

PR Bažantula

PR Koryta

PR Kotvice

PP Meandry Staré Odry

NPR Polanská niva

PR Polanský les

PP Pusté nivy

PR Rákosina

Chráněná území

Přírodní rezervace Bažantula

Základní údaje

Název: Bažantula
Typ chráněného území: přírodní rezervace (PR)
Katastrální území: Studénka
Okres: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
Vyhlášeno 2009 - nařízení SCHKO Poodří č. 1/2009
Výměra: 36,52 ha

 

Bažantula

 

Předmět ochrany

Přírodě blízký, druhově bohatý rybniční ekosystém se vzácnými rostlinnými společenstvy a soustředěným výskytem a rozmnožováním zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Popis

Hlavními součástmi předmětu ochrany jsou: makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod včetně asociací s kriticky ohroženými druhy nepukalka vzplývající, plavín štítnatý, řečanka menší, kotvice plovoucí a včetně společenstev svazu Magnopotamion, rákosiny eutrofních stojatých vod, makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, vegetace parožnatek a druhově i věkově rozmanité porosty dřevin podél hrází, typické pro krajinný ráz Poodří. Hlavními součástmi předmětu ochrany jsou také jádrové populace obojživelníků kuňky ohnivé, rosničky zelené a komplexu zelených skokanů, vodní ptáci, především bukač velký, chřástal vodní, rákosník velký, moták pochop, kopřivka obecná, potápky - různé druhy, ze savců netopýr vodní a netopýr rezavý.

Květena

V území najdeme především makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod včetně asociací s kriticky ohroženými druhy nepukalka vzplývající, plavín štítnatý, řečanka menší, kotvice plovoucí a včetně společenstev svazu Magnopotamion, rákosiny eutrofních stojatých vod, makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, vegetace parožnatek a druhově i věkově rozmanité porosty dřevin podél hrází, typické pro krajinný ráz Poodří.

 

Ochranné podmínky

Na území přírodní rezervace platí základní ochranné podmínky stanovené zákonem o ochraně přírody a krajiny.

Bližší ochranné podmínky stanovuje Nařízení SCHKO Poodří č. 1/2009 takto:
Jen s předchozím souhlasem Správy CHKO Poodří lze na území přírodní rezervace:

a) kácet dřeviny, vyřezávat nálet či jinak zasahovat do porostů dřevin
b) kosit nebo jinak omezovat porosty vodních rostlin
c) vysazovat býložravé druhy ryb
d) krmit ryby
e) umísťovat ptačí budky
f) vypouštět kachny z polodivokého chovu
g) zřizovat myslivecká zařízení a přikrmovat zvěř
h) pořádat více než jeden lov pernaté zvěře ročně
i) vstupovat a vjíždět na hráze rybníků, kromě vstupu a vjezdu vlastníků a nájemců za účelem péče o tyto pozemky a kromě vstupu veřejnosti na komunikace vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody
j) vjíždět s koňmi
k) pořádat hromadné sportovní nebo kulturní akce.

Literatura

Nařízení Správy chráněné krajinné oblasti Poodří č. 1/2009 ze dne 23. 1. 2009 o zřízení přírodní rezervace Bažantula

 

PŘÍRODNÍ REZERVACE SLOUŽÍ K TRVALÉMU VÝZKUMU A POUČENÍ.

CHOĎTE JEN PO VYZNAČENÝCH CESTÁCH, RESPEKTUJTE OMEZENÍ A CHOVEJTE SE K PŘÍRODNÍ REZERVACI OHLEDUPLNĚ.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka