Seznam

Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

PP Domorazské louky

PP Kamenárka

PR Královec

PP Na Čermence

PP Pikritové mandlovce

PP Polštářové lávy

PP Prameny Zrzávky

PR Rybníky v Trnávce

PP Sedlnické sněženky

PP Stříbrné jezírko

PR Suchá Dora

PR Svinec

NPP Šipka

PP Travertinová kaskáda

PP Váňův kámen

PP Vrásový soubor

CHKO POODŘÍ

Základní charakteristika

PR Bartošovický luh

PR Bařiny

PR Bažantula

PR Koryta

PR Kotvice

PP Meandry Staré Odry

NPR Polanská niva

PR Polanský les

PP Pusté nivy

PR Rákosina

Chráněná území

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST POODŘÍ

Poodří

 

Základní údaje

Název: Chráněná krajinná oblast Poodří
Typ chráněného území: chráněná krajinná oblast
Okresy: Nový Jičín, Ostrava, Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
Vyhlášeno 1991
Výměra: 80,42 km2
Zakladající předpis: vyhláška MŽP ČR č. 155/1991 Sb. o zřízení CHKO Poodří

 

Poodří

Základní charakteristika

CHKO Poodří tvoří úzké (0,5 až 4,5 km) podlouhlé (cca 34 km) území rovinného a pahorkatého terénu kolem řeky Odry v severní části Moravské brány. Hlavní posláním je ochrana zachovalých, mimořádně hodnotných, nivních mokřadních ekosystémů a zachovalých lužních lesů. Poodří bylo vyhlášeno v roce 2005 ptačí oblastí a v rámci územních systémů ekologické stability patří mezi významné evropské biosférické rezervace. CHKO Poodří má oproti jiným chráněným územím v České republice nízký podíl lesa (lesy pokrývají cca 10% územní).


Poodří


Zonace

Z celkové rozlohy CHKO 80,42 km2 zaujímá první zóna 9 % rozlohy CHKO. Druhá zóna tvoří 35 % rozlohy CHKO. Třetí zóna čítá 13 % rozlohy CHKO. Čtvrtá zóna je nejrozlehlejší a tvoří 43 % plochy CHKO.

 

Mapa zonace CHKO Poodří:

 

Poodří

Maloplošná zvláště chráněná území

Celková plocha maloplošných zvláště chráněných území v rámci CHKO Poodří činí 681,76 ha, což je 8,36 % její rozlohy. Na území CHKO Poodří je v současné době vyhlášeno celkem 10 zvláště chráněných území: 1 národní přírodní rezervace (NPR), 7 přírodních rezervací (PR) a 2 přírodní památky (PP). Nejstarší MZCHÚ je PR Polanský les vyhlášená v roce 1970 a nejmladší PR Bažantula vyhlášená v roce 2009. Stále však zůstává několik území pouze v návrhu a Správě CHKO Poodří se je dlouhodobě nedaří vyhlásit.

 

NPR Polanská niva


PR Bartošovický luh
PR Bařiny
PR Bažantula
PR Kotvice
PR Koryta
PR Polanský les
PR Rákosina


PP Meandry Staré Odry
PP Pusté nivy

 

Poodří

Flóra

Biogeograficky patří CHKO Poodří do podprovincie Polonské (na styku s podprovinciemi Hercynskou a Karpatskou), biogeografického regionu 2.3. Ostravského a 2.4. Pooderského.

 

Z hlediska regionálně fytogeografického členění České republiky je území CHKO Poodří součástí fytogeografické oblasti Mezofytikum, fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum, fytogeografického okresu 76. Moravská brána, podokresu a) Moravská brána vlastní a fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev.

 

Současný vegetační kryt charakterizuje mimořádný ekologický význam území. Patří mezi oblasti významné důležitosti z hlediska mokřadních ekosystémů a také mezi významné mezinárodní biosférické rezervace.

 

Jedná se o území s dosud poměrně dobře zachovalým přírodním prostředím s unikátní délkou neregulovaného toku řeky Odry. Náleží ke společenstvům lužních lesů, představujících primární vegetaci zaplavovaných a podmáčených poloh, dále dubohabrových a dubolipových hájů s velmi vzácným výskytem suťových a roklinových listnatých lesů a květnatých bučin.


Poodří

 

Většina území byla od konce 13. století ovlivňována hospodářskou činností člověka (odlesňování velkých ploch, přeměna rozsáhlých lužních porostů na údolní louky, budování rybničních soustav). V současnosti se nacházejí větší komplexy lužních lesů v lokalitách Suchdolský les, Panský les, Bažantula, Blücherův les (Horní Polanský les) a Polanský les.

 

Přes značné odlesnění území se zachovala v CHKO Poodří přírodovědně i architektonicky velmi cenná krajina s bohatstvím luk, slepých ramen, periodických i trvalých tůní a rybníků, rozptýlenou zelení drobných remízků i význačných solitér, druhově pestrých břehových porostů Odry s kolmými hranami hlinitých břehů i rozsáhlých štěrkových náplav v meandrech i jejich přítoků, významnou doprovodnou zelení břehů rybníků, hrází a komunikací.

 

Poodří

 

Změny přírodních poměrů způsobených člověkem tak umožnily rozvoj dnes již ohrožených mokřadních a vodních společenstev, stejně jako společenstev lučních.Zdroj: Plán péče CHKO Poodří - rozborová část, Správa chráněné krajinné oblasti Poodří.Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka