Detail

sněženka podsněžník

Galanthus nivalis

snežienka jarná | Snowdrop

amarylkovité / Amaryllidaceae

      sněženka / Galanthus

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 10–30 cm vysoká bylina s podzemní cibulí. Cibule kulovitá až vejcovitá. Listy čárkovité, sivozelené, ojíněné, tupé. Květy jednotlivé, nicí; tři vnější okvětní lístky jsou bílé, tři vnitřní jsou kratší, na konci se zeleným lemem. Plod široce elipsoidní tobolka, semena s přívěskem (masíčkem).

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  časně jarní rostlina
  §  květ nicí, bílý
  §  listy čárkovité, sivozelené

Místa výskytu:
Vyskytuje se v lužních lesích a olšinách, v dubohabřinách a bučinách, okolo potoků i v intravilánech obcí. Roste na vlhkých hlinitých a jílovitých půdách s humusem. Často se pěstuje jako okrasná zahradní rostlina.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Sněženka podsněžník zároveň s bledulí vyrůstá a vykvétá často ještě za sněhové pokrývky a to někdy již v únoru. Jedná se typického zástupce předjarních druhů rostlin a patří mezi jednu z nejznámějších rostlin brzkého jara vůbec. Druh je proměnlivý ve velikosti a zbarvení květů. V přírodě nalezneme i květy dvou až čtyřčetné.

Sněženka podsněžník je velmi často pěstovaná v zahradách či ve skalkách. Snadno se rozmnožuje tak, že se trs cibulek v době při odkvétání vyzdvihne ze země a rozdělí se na menší části, které se opět zasadí. Možné je rovněž množení ze semen, přičemž rostliny jsou květuschopné ve 3. až 4. roku od výsevu. Rostlinám se dobře daří i v polostínu, vyžadují dostatek vláhy. Pěstuje se několik druhů a odrůd pocházejících především z Kavkazu, Středomoří nebo Turecka. Bylo rovněž vyšlechtěno několik odrůd, které se odlišují především výškou, dobou kvetení a tvarem květů.

Jedovatá rostlina.
Rostlina obsahuje toxické alkaloidy. Požití části rostliny (zejména cibule) působí otravu, která se projevuje nevolností, zvracením, průjmem.

Sněženka podsněžník a paragrafy.
Sněženka podsněžník patří podle zákona o chraně přírody a krajiny mezi zvláště chráněné druhy rostlin a proto je chráněna ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž její biotop. Je zakázáno takové rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a orgán ochrany přírody ji za takové jednání uloží pokutu ve výši do 10 000 Kč.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených buď přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí a orgán ochrany přírody ji za takové jednání uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč.

Rod:
Rod Galanthus (sněženka) obsahuje asi 20 druhů, které rostou v oblasti Evropy, Malé Asie a Kavkazu.

Záměna:
Sněženka podsněžník je snadno poznatelný druh.

Etymologie:
Galanthus: z řeckého gala (mléko) a anthos (květ), to proto, že květy sněženky jsou bíle (jako mléko) zbarvené;
nivalis: zasněžený (podle toho, že vyrůstá a kvete často ještě za sněhové pokrývky).

Lidové názvy:
vyskočilka, koukoříček

Synonyma:
---

Starší české jméno:
---

Fytocenologie:
Vyskytuje se nejčastěji ve společenstvech svazu Alnion incanae, Fagion, Tilio-Acerion a Carpinion.

Biotopy:
---

Ochrana:
Sněženka podsněžník je zařazena mezi ohrožené druhy naší květeny (C3) a stejná ochrana je jí poskytnuta i zákonem (§3). Sněženka je rovněž chráněna Úmluvou CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin).

I když se může zdát, že na jaře vidíme sněženky snad v každé zahradě, ve volné přírodě je jejich výskyt velmi roztroušený a mnoho původních lokalit bylo zejména v nižších polohách zničeno lidskou činností. Sněženka trpí ztrátou svých přirozených biotopů a zásahy člověka (také trháním v době květu a vyrýpáváním cibulek). PROTO SNĚŽENKY VE VOLNÉ PŘÍRODĚ NETRHÁME A NEVYRÝPÁVÁME!

V ČR se vyskytuje roztroušeně, hlavní výskyt je soustředěn podél vodních toků a do pahorkatin. V Čechách se vyskytuje roztroušeně podél Labe, dále ve středních, severních a východních Čechách; v jižních a západních Čechách najdeme pouze několik nepůvodních lokalit. Na Moravě se vyskytuje roztroušeně v úvalech (v některých místech až hojně), v Moravské bráně a Poodří a častěji také v pahorkatinách a vzácně i v horách (např. Moravskoslezské Beskydy, Javorníky).

Celkové rozšíření:
Sněženka podsněžník roste v Evropě od Pyrenejí přes západní, střední Evropu až do povodí Donu. Zasahuje na Apeninský a Balkánský poloostrov.

Index:
Galanthus nivalis L. -- Sp. Pl. 1: 288. 1753.

vytrvalá, bylina; jihoevropský, geofyt; 10-30 cm; 3,0-4,5 cm; nížiny - hory; Alnion incanae, Fagion, Tilio-Acerion, Carpinion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

Ve flóře ČR jsou zařazeny tyto taxony rodu Galanthus:
Galanthus nivalis L. -- sněženka podsněžník

[poslední aktualizace: 11.3.2013]

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: park

Půda: hlinitá s humusem, vlhká

Světelné podmínky: polostinné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 25.3.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka